Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /system/library/template.php on line 9 Privacy Policy
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrona danych

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.SOLVELAMP.PL.

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, przez ich Administratora.

  2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Solvelamp.pl, tj. Priscilla Pawełczyk, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

  4. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 12-16 poniżej, Właściciel Sklepu Internetowego przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. imię, nazwisko Użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, kraj oraz adres e-mail, numer telefonu Użytkownika oraz adres wysyłki, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do jej nawiązania, ukształtowania bądź zmiany jej treści, a także jej rozwiązania.

  5. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest także w celach marketingowych, w szczególności do wysyłki newslettera, pod warunkiem jednakże, że na takie działania Użytkownik wyrazi zgodę.

  6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie w jego ramach zamówień.

  7. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.

  8. Właściciel Sklepu Internetowego może wskazać inne niż podane w ust. 4 powyżej dane osobowe Użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie dokonywania przez nich zakupów w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

  9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail biuro@solvelamp.pl

  10. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu Internetowego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym także dla celów marketingowych, poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail biuro@solvelamp.pl. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

  11. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

  12. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze sklepu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

  13. Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, Sklep Internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu Internetowego. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

  14. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu.

  15. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.

  16. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plikówcookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

  ◦ w przeglądarce Internet Explorer,

  ◦ w przeglądarce Mozilla Firefox,

  ◦ w przeglądarce Chrome,

  ◦ w przeglądarce Opera, albo

  ◦ w przeglądarce Safari albo innej kompatybilnej

  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

   

  WARUNKI I CENNIK DOSTAW.

  1. Zamówione Towary dostarczamy na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w formularzu zamówienia.

  2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

  3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi zwykle od 1 do 3 dni roboczych.

  4. Jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach, kontaktujemy się z Kupującym, by poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

  5. Koszt wysyłki zostanie doliczony do produktów znajdujących się w Państwa koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia.

  6. Koszt wysyłki za pomocą kuriera wynosi 16,00 zł brutto.

  7. Istnieje możliwość przesłania towaru poza granicę Polski. Prosimy o kontakt, gdyż koszt jest każdorazowo ustalany indywidualnie, zależnie od wagi zamówienia i kraju dostawy.

   

  SPRZEDAWANE I PREZENTOWANE ŻARÓWKI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2005/32/WE SĄ PRZEZNACZONE DO SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA, NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO.